top of page

מערות חבל בנימין ודרום הבקעה

מערת הנמרים

עין סמיה

המערה התגלתה על ידי רועה ערבי מסביבת עין סמיה, לאחר שנטרפו בעדרו מספר עיזים. הרועה עקב אחרי סימניו של בעל החיים שטרף את אחת העיזים. הסימנים הובילו למערה בגדתו הצפונית של ואדי סמיה. לאחר גילוי המערה הגיע הרועה למקום, יחד עם 2 עובדי קידוח מעין סמיה, אשר זחלו לעומק המערה עד שנפגשו לפתע בנמר!

מערת נוף דולב

ואדי דילב

מערת נוף דולב הינה מערה בינונית המורכבת מאולם יחיד שהתפתח בסלע חוואר קירטוני מתצורת קטנה.

המערה מופיעה בסקר הקרסט שנערך בתחילת שנות ה-90 על ידי איתי פישנהדלר באגן הנחל.

בור קביא

מערב בנימין

חלל קרסטי קטן שנוצר בסלע גיר דולומיטי מגיל קנומן (תצורת ורדים). הבור מופיע במפות הטופוגרפיות בסימון של בור מים. הבור נראה כדולינת התמוטטות אנכית, שהתפתחה על בסיס חלל מעוגל שמידותיו 11X11 מ' ועומקו 6 מ'. צורתו המעוגלת של הבור, וכן ההיכרות עם מערות האולם של מערב השומרון, מאפשרת לקבוע כי חלל הבור נוצר בתווך הפריאטי.

מערת ערק טי

ואדי אבו מחמוד תחתון, הבקעה

מערה בינונית (אורכה הכולל 49 מ') המורכבת בעיקרה ממחילה מאורכת, אשר התפתחה בסלע גיר מאסיבי מגיל טורון (תצורת שבטה). סימני המסה מעוגלים, הפעורים בקירות ותקרת המחילה מעידים כי זו נוצרה בתנאים היפוגניים. במרכז המערה ישנם משקעי מערות משוכבים הנראים כרפסודות קלציט עבות, הממלאות חלל זעיר.

מערת אל קלעת

ואדי שיבן

מערה קטנה המורכבת מחלל יחיד שהתפתח בסלע קירטון ונארי מגיל קנומן (תצורת כפר שאול).

מערת כוכב יעקב

ואדי שיבן

מערת כוכב יעקב הינה מערה גדולה שנוצרה בתהליכי המסה קרסטית (פראטית) ובפעולות חציבה בסלע גיר מגיל קנומן (תצ' עמינדב). אורכה הכולל כ-140 מ' ולה 9 פתחים שונים שרובם שימשו כחלונות לתושבי המערה. פתחה המרכזי של המערה פעור במרכז מצוק הגדה הדרומית של ואדי שיבן

תל ציון

מערה קטנה (אורכה הכולל 28 מ' ועומקה המצטבר 5 מ') שנוצרה בתהליכי המסה פראטים בסלע גיר מגיל קנומן (תצורת עמינדב). פתח המערה נחשף בשולי שדה טרשים מפותח אשר "שרד" כשטח פתוח בקצהו הצפוני של רחוב אהבת אמת בישוב תל ציון.

1/4

Please reload

bottom of page