top of page

תאור המערה:

מערת אל קוליה 6 הינה מערה קטנה הבנויה מחלל בעל מבנה רבוע שמידותיו 3.5X6.5 מ' וגובהו המאפיין 1.6 מ'.

פתח המערה תלוי בחלקו העליון של מצוק, בגובה כ-12 מ' מבסיסו (סמוך למערה מס' 1 ממזרח). קירותיו וחלקו העליון של הפתח חצובים ויוצרים צורה מרובעת, לאומת זאת תחתית הפתח אינה חצובה ומזדקרים ממנה בליטות סלע טבעיות שבניהם חצובה תבנית מלבנית. בצידו הפנימי של הפתח ישנה ערמת אבני גזית גדולים שחסמו בעבר את פתח המערה (עדות לחסימת הפתח מובאת ע"י יואל אליצור אשר ראה כך בשנות ה-80 - ראה להלן). ניתן לשער כי התבנית המלבנית החצובה בתחתית פתח המערה יועדה ליצירת בסיס יציב לקיר האבנים.

בצידו הפנימי של הפתח ישנו אזור הנראה כמין מבואה לחלל המערה. ברצפת אותו אזור ובסמוך לפתח, נחצב אגן רדוד שממנו מתמשכת תעלת ניקוז אל מחוץ לפתח המערה. בקירות ותקרת המבואה חצובים מדפים, כוכים וגשרי סלע1.

בצידה הצפוני של המבואה ישנה מדרגה נמוכה היורדת אל חלקה המרכזי של המערה. מדרגה זו מלווה בהשתפלות תקרת המערה לכיוון מרכזה – במקביל לירידת הרצפה. מרכז המערה הוא אזור נמוך הכלוא בין שטח המבואה, מדרום, לדרגש סלע מוגבה, מצפון. קרקעית אזור זה מכוסה אדמה כהה ומעט חצץ ושברי כלי חרס. בצידו המזרחי של אזור זה, במקביל לקיר המזרחי וסמוך לדרגש הסלע התוחם אזור זה מצפון, ישנה מדרגה נמוכה ומאורכת שמעברה המזרחי נחצבה נישה רחבה הבולטת לתוך קיר המערה. הקירות בסביבת הנישה מטויחים טיק דק ואפור ואילו התקרה מטויחת בטיח גס המורכב מחרסיות צהבהבות וענפים דקים.

בצידו המערבי של מרכז המערה, בצמוד לקיר המערבי, חצוב בור בלתי מטויח, מידותיו 1X1 מ' ועומקו כ-1.4 מ'. בצידו הדרומי של הבור חצובה מדרגה עמוקה דרכה ניתן לרדת אל תחתית הבור (מדרגה זו אולי מרמזת על שימושו) ומצפונו חצוב מדף מאורך הנמשך משפת הבור וצפונה. ע"ג מדף זה, בסמוך לשפת הבור, חצוב ספלול קטן ורדוד.

מצפון למרכז המערה ישנה מדרגת סלע חצובה, גובהה כ-0.5 מ' והיא יוצרת דרגש סלע מוגבה שאורכו 1.7 מ' ורוחבו לכל רוחב המערה. דרגש זה מחולק לכמה מפלסים ומדרגות בנקודות שונות ובמרכזו חצוב בור מים מטויח בשלוש שכבות טיח שונות. מידות הבור 1X1 מ', עומקו 1.4 מ', שפתו בגובה קרקעית מרכז המערה וקרקעיתו מכוסה אדמה (יתכן כי עומקו המקורי גדול ב-0.1 עד 0.2 מ' מעומקו הנוכחי). סמוך לשפתו המזרחית של בור המים ישנו ספלול רדוד החצוב ע"ג דרגש הסלע.

 

ניתן להבחין כי מערה זו נחצבה על בסיס חלל קרסטי שהיה במקום טרם פעולת החציבה וכי פעולת החציבה רק הרחיבה ועיצבה חלל קיים.

ניתן להסיק זאת על פי:

1. כיוון ציר האורך של החדר הזהה לציר האורך של יתר מערות הנחל.

2. כוכים קרסטיים וכיפות המסה המצויים בקירות ותקרת המערה.

3. קירות המערה שאינם חצובים להם יש את צורת הפיתול האופיינית למחילות המרכיבות את         רוב המערות בנחל.

 

* בכל חלל המערה פזורים שברי כל חרס רבים וכן מעט שברי כלי זכוכית. בתחתית הבור            המטויח נמצא שבר נר חרס מהתקופה האומאית/ עאבסית.

 

שם המערה: מערת אל קוליה 6

מיקום: דרומית לכפר יברוד

גובה: כ-635 מ' מעל פני הים

 

bottom of page