top of page

מערות הנגב

מערת "בור מים" נחל חדוד

נגב מרכזי

מערת "בור מים" נחל חדוד הינה מערה טבעית קטנה שהוסבה לשמש כבור מים. הסבת החלל לשמש כבור כוללת סיקול וסידור של תעלות לאיסוף נגר וכן העמקה של החלל, פעולה ששרידה נראים בערימת שפוכת הניצבת לצד הפתח. על אף סימני השימוש במקום כבור מים, ניתן על פי המבנה הכללי להתרשם כי החלל נוצר בתנאים פראטים, שפעלו בסלע גיר מגיל איאוקן.

מערת הכד - שן רמון

מכתש רמון

מערה בינונית (אורכה הכולל כ-50 מ') שהתפתחה בסלע גיר מגיל טורון (תצורת שבטה). המערה התפתחה במדרון צידו הדרומי של מכתש רמון, כך שכלל חלליה נטויים בחריפות בהתאם לנטייה האזורית. בזמן גילוי המערה (2008) נמצא בחלקה הפנימי של המערה קנקן תמים, גדול מימדים,  ועל צווארו עיטור. הקנקן תוארך על ידי רשות העתיקות לתקופת הברונה המאוחרת .

מערת טללים

נגב צפוני

מערה קטנה שהתפתחה בתהליכי המסה היפוגניים, בסלע גיר מגיל טורון, ונחשפה על שיאו של קו פרשת מים, בגדתו הצפונית של נחל הימן. אורכה הכולל של המערה מגיע ל-27 מ' ועומקה הכולל ל-10.5 מ'.

מערת מצפה רמון

הר הנגב

מערת מצפה רמון הינה מערה בינונית (אורכה הכולל 75 מ') המורכבת ממסדרון מאורך ומספר חללי משנה. המערה נוצרה בסלע גיר ודולומיט מגיל קנומן כשפתחה פעור בבסיס תצורת אבנון ועיקר החלל נוצר בתצורת צפית. משקעי מערות יבשים, הפזורים בכל חלקי המערה, מייצגים שלב ודוזי המאוחר להתרוקנות המערה.

בורות הבשור

הר הנגב

צמד בורות קרסטיים קטנים שהתפתחו בסלע גיר מגיל טורון ונחשפו סמוך לשיאו של קו רכס מתון המהווה את קו פרשת המים בין אפיק נחל הבשור לזה של נחל בוקר. על פי צורת הבורות ומיקומם, נראה כי אלו הם בורות טבעיים שהתפתחו בתהליכי המסה פראטיים. לאחר חשיפתם, בשלב מסויים, הוכשרו הבורות כבורות לאיסוף מים.

מערת רתמים

רתמים, הנגב המערבי

המערה נתגלתה באביב 2012 על ידי שלומי אהרון ונוער כפר רתמים. גילוי המערה התרחש לאחר שבמהלך הנחת יסודות מבנה מקווה נתגלה בטעות בור מים נבטי. לאחר גילויו נחסם הבור בעפר. הנקודה שנחשדה כמיקום הבור נחפרה על ידי נוער כפר רתמים בעזרת לחץ מים ולאחר העמקה של יותר ממטר קרסה לפתע הקרקע. 

מערת האורווה

רתמים, הנגב המערבי

המערה פורסמה בסקר רמת נגב של אמנון בוצי ליבנה מקיבוץ רביבים. קיומה של המערה נודע לאחר מלחמת המפרץ, אז הוכשרה המערה, על ידי בדואים תושבי האזור, לשמש כמקלט בפני ההפצצות העירקיות. מידע אודות המקום נמסר למלח"ם על ידי שלומי אהרון, תושב כפר רתמים.

1/4

Please reload

bottom of page