top of page
פתח מערת הבור

פתח מערת הבור

צילום: בועז לנגפורד

יונה מיובשת בתחתית המערה

יונה מיובשת בתחתית המערה

צילום: בועז לנגפורד

חלל המערה

חלל המערה

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

כללי:

מערת הבור-ואדי מכוך הינה מערת בינונית המורכבת מאולם יחיד בעל צורה אליפטית שמידותיו 22X32 מ' וגובהו מגיע ל-17 מ'. פתח המערה פעור בתקרת צידו הדרומי של האולם מידותיו 9X10.6 מ' וצורתו הכללית מעוגלת. הפתח נחשף בשטח מתון בגדתו המזרחית של ואדי סניסלה (ערוץ מתון הנשפך אל ואדי מכוך מצפון) ומופיע במפות הטופוגרפיות כמערה ללא שם. במהלך סקר מערות שנערך על ידי המלח"ם, בתחילת שנות ה-80, בואדי מכוך, נבדק הפתח והמערה, אודותיה נמסר בדו"ח הסקר.

 

פני השטח, באזור פתח המערה, בנויים סלע גיר מתצורת נצר. חלל המערה התפתח בסלע גיר מתצורת שבטה, מתחת למעטה תצורת נצר. נראה כי עם תהליכי הבליה שהובילו לנסיגת פני השטח, קרס גג המערה ופתחה נפער כשהוא פורץ את שכבת תצורת נצר. מתחת לפתח ישנו גל אבנים שמקורו ודאי באירוע קריסת הפתח ובנפילת אבנים, שטיפת קרקע וחומר אורגאני, נפילת בע"ח והשלכת פסולת, המאוחרים ליצירת הפתח. על גבי גל האבנים גדל עץ תאנה גדול. קרקעית המערה, בשולי גל האבנים, מכוסה עפר בהיר ולשלשת יונים המקננות בקירות אולם המערה. זקיפים גדולים הבנויים מלשלשת ניצבים מתחת לאזורי הקינון. בכל חלקי המערה ישנם פגרים מיבשים של בעלי חיים שנפלו ונלכדו בחלל המערה וכן פסולת רבה שהושלכה מפתחה.

 

הערות:

  • ניתן להגיע עד פתח המערה בעזרת רכב 4X4 בו ניתן לנסוע על דרך עפר הנמשכת מהכביש בין מעלה מכמש לרימונים, במקביל לטריק אבו ג'ורג.

  • הירידה אל תחתית המערה מחיבת עזרת חבל באורך כ-20 מ' וציוד גלישה.

כתב: בועז לנגפורד

 

 

שם המערה: מערת הבור ואדי מכוך

נ.צ: 181843/145529

מיקום: מזרח בנימין

גובה: 443 מ' מעל פני הים

 

 

bottom of page