top of page

מערות צפון מדבר יהודה

מערת חריטון

מערה חריטון (מע'רת אל-מעצה) היא מערת הגיר הארוכה בישראל. אורכן הכולל של מחילות המערה מגיע ל- 3450 מ', והן מתפרסות במבוך דמוי רשת שבחלקיה השונים פעורים 55 אולמות וחדרים. המרחק מפתח המערה ועד לנקודה הרחוקה ביותר, כ- 400 מ'. למערה שלושה פתחים שנחשפו בגדתו המערבית של נחל תקוע.

IMG_20181123_083225.jpg

ביר אל קעיר

בור אנכי קטן המורכב מאולם רחב, מידותיו 20X16 מ' וגובהו 8 מ'. קרקעית האולם מכוסה שכבה עבה של לשלשת יונים

img_3080ביר אל קעיר.jpg

מערת מנזר הצלבים

מערת אולם כ 15X8 מ', גובה כ-3 מ'. בקרקעית סדימנט כהה עשיר בגללים שרופים בעובי מטר לפחות. דפנות מוחלקות וחתך רוחב אליפטי: המערה נראית פריאטית/היפוגנית. פתח רחב 10 מ', גובה 3. קירות דלילים בנויים בפתח לגובה 1 מ'. פטינה של פיח ושרידי מדורות בתקרה. שימשה כמערת רועים.

Screen Shot 2022-03-29 at 18.09.15.png

מערת ואדי קלט

מערה גדולה (אורכה הכולל 146 מ') שהתפתחה בתהליכי המסה פראטיים בסלע גיר מגיל טורון (תצ' בענה) למערה פתח בולט בעל צורה קשתית (מידותיו 4X2.3 מ') הפעור בגובה גדתו הצפונית של ואדי קלט, כ-25 מ' מעל אפיק הנחל

מערת ואדי קלט
bottom of page