top of page

תאור המערה:

 

מערת חדר שממדיו 13X10 מ',וגובהו עד 2 מ' לחדר שני אגפים: מרכזי וצפוני המופרדים חלקית על ידי נטיפים זקיפים ועמודים. הפתח שנפרץ החציבה פעור בקצה המזרחי של האגף המרכזי, וכמעט שלא פגע באולם. הכניסה כיום מחייבת זחילה קצרה - כמטר אחד. בקרקעית כל אגף זקיפים אחדים, רובם שמורים היטב. קיימים גם משקעים אחרים, ביניהם אלמוגים, וילונות, boxwork, קרום קלציטי על חרסיות שנותר דק וחשוף לאחר סחיפת החרסית. תקרת המערה מכוסה ברובה בנטיפים צפופים. רבים מהם פעילים, ורבים שבורים.

 

האגף המרכזי מגיע לגובה 2 מ' והינו פגוע על ידי שוד נטיפים וכן סלעים ופסולת בניין שחדרו מבחוץ, וכן התמוטטויות חדשות של חלקי תקרה עם נטיפים. אלו קשורים אולי לפיצוצים שליוו את פריצת פתח המערה.

בקצה המערבי של האגף המרכזי משטחי זרימה עבים של קלציט. בצד זה של האולם מופיעה גם קורוזיית התעבות חזקה שפוררה את סלע האם והותירה עורקי קלציט בולטים דמויי boxwork.

האגף הצפוני נמוך (0.5-1 מ') ומחייב כניסה בזחילה. אגף זה שמור היטב והינו מכוסה כמעט כולו בספלאותמים. כמה מהזקיפים שקעו על קרקעית חרסיתית ולאחר מכן הוסטו ונפלו באופן טבעי, אולי ברעידות אדמה. לאלמוגי המערות באגף זה כיווניות המעידה על זרמי אוויר.

 

 

שם המערה: מערת תל ציון

מיקום: תל ציון

 

bottom of page