top of page
פתח המערה - הגדרות הותקנו במקום כחלק מהשימוש בחלל כדיר עיזים

פתח המערה - הגדרות הותקנו במקום כחלק מהשימוש בחלל כדיר עיזים

צילום: בועז לנגפורד

פתח המערה במבט מרחוק

פתח המערה במבט מרחוק

צילום: בועז לנגפורד

כללי:

מערת א-דליה היא מערה קטנה (אורכה הכולל 30 מ'), שנוצרה בתהליכי המסה פראטים בסלע גיר מגיל קנומן (תצורת אבנון). המערה מורכבת בעיקרה מאולם מאורך אשר נחשף בחלקו העליון של אגן ואדי דליה.

מיקום המערה מופיע במפות הטופוגרפיות, משם לקוח גם שמה. בסיור שנערך אל מערות ואדי דליה ביוני 2013 (ב.ל, מ.א, ע. ל"א), נסקרה ומופתה המערה.

 

תאור המערה:

חלל מערת א-דליה מורכב מאולם מאורך אשר התפתח על ציר צפון-דרום. רוחב האולם 7 מ' אורכו 23 מ' וגובהו מגיע ל-2.5 מ'. קרקעית האולם אופקית ומכוסה קרקע כהה, יבשה ומהודקת. תקרת האולם בלויה ומפוייחת. בליית התקרה איננה מאפשרת להבחין בסימנים מובהקים להמסה פראטית, עם זאת, מיקום המערה וצורתה הכללית, מאפשרים להניח כי היווצרותה המקורית התרחשה בתנאים פראטים. מדידת נטייתן של שכבות הסלע בהן התפתחה המערה, מציגה דיפ של º10.8 באזימוט 220.

פתח המערה פעור בצידו המזרחי של האולם. מידות הפתח 11X1.1 וצורתו הכללית מעוגלת. קיר אבנים דל, אשר נבנה בצידו הדרומי של הפתח, יוצר הפרדה מלאכותית בין חלקה הצפוני-מרכזי של המערה ובין חלקה הדרומי. החלק הדרומי נמוך יותר מיתר חלקי המערה וכיום הוא משמש כמחסן מאולתר. התקנת הקיר והמחסן הם פעולות נלוות לשימוש העיקרי במערה כדיר עיזים. טרסה מצומצמת הנפרשת בחזית המערה כלולה גם היא בשטח דיר העיזים. שטח הטרסה נטוי בירידה בת º18 לאזימוט 90 ומידותיו דומות למידות המערה.

 

הערות:

  • הגישה אל פתח המערה אפשרית בהליכה רגלית מכיוון הכפר אל מע'יר (מערב). ניתן להתקרב עד ראש אגן ואדי דליה בעזרת רכב 4X4.

  • במערה לא נצפו עטלפים אך נצפו: גללי עיזים ומעט פרעושים.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

שם המערה: מערת א-דליה

נ.צ: 187189/155586

מיקום: ואדי דליה

גובה: 386 מ' מעל פני הים

bottom of page