top of page
פתח המערה

פתח המערה

צילום: בועז לנגפורד

דופן חלל המערה

דופן חלל המערה

צילום: בועז לנגפורד

שבר קלציט מערימת החומר הסמוכה אל הפתח

שבר קלציט מערימת החומר הסמוכה אל הפתח

צילום: בועז לנגפורד

כללי:

מערת "בור מים" נחל חדוד הינה מערה טבעית קטנה שהוסבה לשמש כבור מים. הסבת החלל לשמש כבור כוללת סיקול וסידור של תעלות לאיסוף נגר וכן העמקה של החלל, פעולה ששרידה נראים בערימת שפוכת הניצבת לצד הפתח. על אף סימני השימוש במקום כבור מים, ניתן על פי המבנה הכללי להתרשם כי החלל נוצר בתנאים פראטים, שפעלו בסלע גיר מגיל איאוקן. בתנאים אלו נוצרה המערה במבנה כללי של חדר, באופן דומה למערות נוספות בסלעי האיאוקן בנגב, למשל: מערת נחל יחם הסמוכה וכן מערות הר ערקוב ובורות נחל צין. בנוסף למבנה הכללי וההקבלות לחללים נוספים, היעדר כל סימן לחציבה בקירות; צורתם המעוגלת של הקירות והתקרה; וכן סוג הסלע (גיר קשה) – כל אלו מעידים כי החלל נוצר במקורו בתהליכים טבעיים.

דיווח אודות המערה נמסר בחורף 2020 על ידי גדעון רגולסקי וכן על ידי יואב נגב. בעקבות הדיווחים נבדק המקום על ידי בועז לנגפורד ויאיר קדמן.

 

תיאור המערה:

למערה פתח אנכי, הפעור בחלקו התחתון של מדרון מתון, בראש ערוץ פתוח במערכת יובלי נחל חדוד. מידות הפתח כ-1X1 מ' וצורתו הכללית מעוגלת. ירידה פשוטה דרך הפתח מובילה אל חלל המערה. מידות החלל 5X5 מ', גובהו כ-0.6 מ' וצורתו הכללית מעוגלת אי-רגולרית. קרקעית החלל אופקית ומכוסה בחרסית בהירה ומעט חצץ. נראה כי הבור ממשיך ואוגר מים גם כיום. אלו מרטיבים את קרקעיתו אך מתאדים או מחלחלים תוך זמן קצר. נראה כי מקורה של ערימת השפוכת סמוכה לפתח, הוא בחומר שהוצא מהקרקעית. במהלך הזמן נצבר במקום חומר נוסף כך שהחלל הולך ונסתם. בערימת השפוכת נמצאו גם שברי קלציט, אשר ניתן להניח כי הושקע בעבר במערה והוצא במהלך ריקונה והסדרתה כבור מים.

 

כתב: בועז לנגפורד, לאחר ביקור במקום עם יאיר קדמן.

שם המערה: מערת "בור מים" נחל חדוד

אזור: נגב מרכזי

נ.צ: 148277/975254

רום: 450+ מ'

bottom of page