top of page

סקר מערות נחל תאנים

 

נחל תאנים הינו ערוץ גדול היורד מרמת הר גריזים ומערבה עד סופו שבערוץ נחל אלכסנדר, בדרום עמק חפר. אורך הנחל, מראש ערוצו העליון ועד סופו, 45 ק"מ בהם הוא עובר הפרש גובה אנכי של 790 מ'.

במהלך מספר סיורים בחלקו התחתון של הנחל, אותרו בו, ובערוץ ואדי א-תינה הנשפך אליו, מספר מערות. הסיורים החוזרים התמקדו במקטע הנחל שבין כביש האספלט המחבר בין הכפרים בית ליד וכור ובין מוצא הנחל אל מישורי עמק חפר (מעבר שער אפרים).

 

להמשך קריאה על הרקע הכללי לסקר ושיטות העבודה

מערת דלק

163661/183443

מערה בינונית (אורכה הכולל 93 ועומקה המירבי 16 מ'), המורכבת בעיקרה מאולם מוארך, אשר התפתח בסלע גיר מגיל קנומן (תצורת ורדים). על פי צורתו הכללית של האולם ניתן להניח כי במקורו הוא נוצר מתחת למפלס מי התהום. בכל חלקי המערה מופיעים משקעי מערות רבים.

 

מערת נחל תאנים

161746/183391

מערה בינונית המורכבת מ-3 אולמות גדולים. כל חלל המערה מכוסה לחלוטין במשקעי מערות רבים (נטיפים, זקיפים, משטחי זרימה, פגודות, אלמוגים, פנינים, אוזני פיל) המכסים את קירותיה ומקשים להבחין במורפולוגיית ההמסה המקורית. עם זאת ניתן להבחין במספר כיפות המסה עמוקות הפעורות בתקרת אולמות המערה. כיפות אלו, כמו גם מבנה המרעה הכללי מעידים כי המערה התפתחה כמערה היפוגנית בתווך הפריאטי.

מערת תיקנים נחל תאנים

156445/186408

מערה בינונית המורכבת בעיקרה מפיר אנכי ומספר אולמות. אורכה הכולל של המערה מגיעה ל-65 מ' ועומקה המירבי ל-18.5 מ'. בכל חלקי המערה מופיעים סימני המסה מעוגלת וארובות מפותחות המלמדות כי המערה נוצרה בתהליכי המסה פראטים-היפוגניים בסלע דולומיט מאסיבי מגיל קנומן (תצורת סחנין).  

מערת מעגל נחל תאנים

156634/186299

מערה קטנה המורכבת בעיקרה מאולם מעוגל (על שמו נקראת המערה) ומחילה קצרה. אורכה הכולל של המערה מגיעה ל-22 מ' ועומקה המירבי ל-2 מ'. בנקודות שונות במערה מופיעים סימני המסה מעוגלת המלמדים כי המערה נוצרה בתהליכי המסה פראטים-היפוגניים בסלע דולומיט מאסיבי מגיל קנומן (תצורת סחנין).

מערת אסבר עילית

156152/185640

מערה בינונית המורכבת בעיקרה מאולם מאורך. אורכה הכולל של המערה מגיעה ל-33 מ' וגובהה הכולל עומד על 3 מ'. המערה נוצרה בחציבה בסלע בלוי הנמשך מתחת לשכבת סלע קשה יותר (תצורת סחנין).  למערה פתח רבוע ובלוי, מידותיו 1.4X0.9 מ'. פתח המערה פעור בחלקו העליון של מדרון גדתו הדרומית של נחל תאנים תחתון, כ-80 מ' מעל בסיס הערוץ.

מערת אסבר

155967/185926

מערה בינונית המורכבת בעיקרה מאולם מאורך. אורכה הכולל של המערה מגיעה ל-49 מ' וגובהה הכולל עומד על 10 מ'. נראה כי המערה נוצרה בתהליכי המסה פראטים-היפוגניים שפעלו בסלע דולומיט מאסיבי מגיל קנומן (תצורת סחנין).  

בור צבים

156724/185625

פתח המערה, הפעור מפני המדרון ומטה, אינו נראה במבט מתחתית המדרון. פתח אופקי של כוך רדוד הפעור במצוק מקומי במדרון שמעל פתח הבור מסגיר את מיקומו.

פתח המערה מוביל אל ארובה אנכית שעומקה 6 מ' וקירותיה מכוסים בחלקם בטחב ירוק. בתחתית הארובה ישנו חלל מעוגל שקרקעיתו ותקרתו משתפלים לצפון-מזרח.

מערת טרסות

158258/184867

מערה קטנה המורכבת בעיקרה מחלל יחיד אשר נוצר בסלע דולומיט מגיל קנומן (תצורת סחנין). על פי מבנה המערה כאולם נרחב ובהתאם למצאי המערות בסביבה הקרובה, סביר להניח כי המערה נוצרה בתנאי המסה פראטים-היפוגניים.

מערת יוני תאנים

158934/184218

מערה קטנה המורכבת בעיקרה מחלל יחיד אשר נוצר בסלע דולומיט מגיל קנומן (תצורת סחנין). שקעי וכיפות המסה מעוגלות, פרופיל רוחב קמור ומבנה המערה הכללי כאולם אלפטי, אלו סימנים המעידים כי המערה נוצרה כמערה היפוגנית בתווך הפראטי. מעט ספלאוטמים יבשים, אשר הושקעו במחילה צרה בסמוך לחלקו הפנימי של הפתח, מעידים על שלב פעילות ודוסי המאוחר להתרוקנות החלל ממים.

מערת מחבוא תאנים

158934/184218

מערת מחבוא תאנים הינה מערה קטנה המורכבת בעיקרה מחלל יחיד אשר נוצר בסלע דולומיט מגיל קנומן (תצורת סחנין). שקעי וכיפות המסה מעוגלות, פרופיל רוחב קמור ומבנה המערה הכללי כאולם אלפטי, אלו סימנים המעידים כי המערה נוצרה כמערה היפוגנית בתווך הפראטי. ספלאוטמים פעילים (נטיפים, משטחי זרימה, עמודים קטנים), אשר הושקעו בכל חלקי המערה מייצגים שלב פעילות ודוסי המאוחר להתרוקנות החלל ממים.

מערת ניחוחות א-רס נחל תאנים

157579/184339

מערת ניחוחות א-ראס הינה מערה קטנה (אורכה הכולל 13 מ') המורכבת בעיקרה מחלל יחיד אשר נוצר בסלע דולומיט מגיל טורון (תצורת בענה). שקעי וכיפות המסה מעוגלות וכן פרופיל רוחב קמור מעידים כי המערה נוצרה כמערה היפוגנית בתווך הפראטי. ספלאוטמים בלויים (נטיפים, משטחי זרימה, אלמוגים), אשר הושקעו בכל חלקי המערה מייצגים שלב פעילות ודוסי המאוחר להתרוקנות החלל ממים.

מערת צניר ספרין

159675/185720

מערת צניר ספרין הינה מערה קטנה (אורכה הכולל 15 מ') המורכבת בעיקרה מחלל יחיד אשר נוצר בסלע דולומיט מגיל טורון (תצורת בענה). שקעי וכיפות המסה מעוגלות וכן פרופיל רוחב מעוגל מעידים כי המערה נוצרה כמערה היפוגנית בתווך הפראטי.

Please reload

bottom of page