top of page

ערוץ נחל תאנים. צילום: בועז לנגפורד

 

רקע כללי:

 

נחל תאנים הינו ערוץ גדול היורד מרמת הר גריזים ומערבה עד סופו שבערוץ נחל אלכסנדר, בדרום עמק חפר. אורך הנחל, מראש ערוצו העליון ועד סופו, 45 ק"מ בהם הוא עובר הפרש גובה אנכי של 790 מ'.

במהלך מספר סיורים בחלקו התחתון של הנחל, אותרו בו, ובערוץ ואדי א-תינה הנשפך אליו, מספר מערות.

הסיורים החוזרים התמקדו במקטע הנחל שבין כביש האספלט המחבר בין הכפרים בית ליד וכור ובין מוצא הנחל אל מישורי עמק חפר (מעבר שער אפרים).

גדות הנחל באזור זה חתורות בסלעי גיר ודולומיט של תצורות סחנין ובענה (קנומן, טורון).

סלעי תצורת סחנין יוצרים מדרונות מדורגים, לרוב תלולים. לעומתם סלעי תצורת בענה יוצרים דרגש מצוקי בולט בנוף, אשר בחלק מהמקרים התבלה בצורת צניר מאורך. רוב פתחי המערות אותרו בגבולות תצורת סחנין ומיעוטן בתצורת בענה. כלל המערות מאופיינות בחללים קטנים ופשוטים, למעט מערת תיקנים אשר מורכבת ממספר חללים ומגיעה לאורך של כמה עשרות מטרים.

 

בחלק גדול מהמערות נמצאו שרידים לפעילות אנושית, קדומה או בת ימינו.

הפעילות הקדומה מיוצגת על ידי חרסים מעטים שנמצאו במהלך הביקור והושארו באתר, וכן על ידי חציבות של ספלולים אחדים. פעילות האדם בת ימינו מיוצגת על ידי בנייה באזור הפתח וכן על ידי פסולת רבה ושיירי מדורות. נראה כי מערות בעלות הפתח הרחב והמוארות למחצה, משמשות רועי צאן כמקום מוצל למנוחה או כמקום מוגן לעדר.

 

פעילות בעלי החיים מסתכמת בעיקר בנוכחותם של פרוקי רגליים שונים.

בולט ומיוחד בהיבט זה הוא עכביש מהסוג פחוסן שנמצא במערת מחבוא תאנים ומהווה תצפית נדירה בעכביש אקזוטי זה. תצפיות יונקים כוללות פרטים אחדים של עטלפי חרקים וכן פעילות צפויה של דורבנים ושפני סלע.

בהקשר זה חורגת מהכלל מערת תיקנים אשר בה משתכנת אוכלוסיה גדולה של עטלפי פרי.

להלן מוצגות המערות השונות שנתגלו בנחל תוך פירוט תיאורן ופרטים נלווים אודותיהן.

יתכן וסביר כי באגן הנחל, כולל בחלקו התחתון, ישנן מערות נוספות שטרם התגלו. נשמח להתעדכן בנעשה במתרחש במערות המוכרות כמו גם על גילויים חדשים. עוד מוצגות מערות נוספות מחלקים אחרים של הנחל אשר טרם נבדקו באופן מעמיק.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

bottom of page