top of page
פתח מערת ואדי קלט - מבט מבפנים

פתח מערת ואדי קלט - מבט מבפנים

צילום: בועז לנגפורד

ביצה במעמקי המערה

ביצה במעמקי המערה

צילום: בועז לנגפורד

המסדרון הראשי במערה

המסדרון הראשי במערה

צילום: בועז לנגפורד

במערה קיימת אוכלוסיה גדולה של עטלפי חרקים

במערה קיימת אוכלוסיה גדולה של עטלפי חרקים

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

כללי:

מערת ואדי קלט הינה מערה גדולה (אורכה הכולל 146 מ') שהתפתחה בתהליכי המסה פראטיים בסלע גיר מגיל טורון (תצ' בענה). המערה מורכבת בעיקרה ממחילה מאורכת הנמשכת במתינות (שיפוע ממוצע כ- º10) על ציר מזרח-מערב, זאת בהתאם לשכבות הסלע, בהם התפתחה המערה, הנטויות בדיפ º5 באזימוט 295.

 

על המערה דווח לראשונה על ידי פרופ' עמוס פרומקין שביקר במקום ב-1975. בסיור שנערך בנחל באוקטובר 2011 אותרה המערה בשנית.

 

הפתח וסביבתו:

למערה פתח בולט בעל צורה קשתית (מידותיו 4X2.3 מ') הפעור בגובה גדתו הצפונית של ואדי קלט, כ-25 מ' מעל אפיק הנחל. בחזית הפתח ישנה טרסה קטנה התחומה בין פתח המערה לבין גדת הנחל, המורכבת ממדרגות טבעיות היורדות עד לאפיק הנחל. לאורך מדרגות אלו, מתחת לפתח המערה, פעורים שלושה פתחים נוספים המובילים לחללים קטנים. בסמוך לפתח העליון מבין השלושה, על גבי משטח סלע קטן, כ-5 מ' מתחת לפתח המערה, חצוב ספלול גדול המלא כיום בעפר.

 

חלל המערה:

פתח המערה מוביל למחילה רחבה (A) בעלת פרופיל רוחב קשתי וקרקעית אופקית המכוסה בשכבת גללי עיזים מהודקת, עפר תחוח ומעט אבנים. קירות ותקרת המערה מפוייחים ופעורים בהם שקעים מעוגלים רחבים ורדודים, בחלקם נראים משקעי מערות זעירים ובלויים ביותר. בצידו הצפוני של חלל המערה, כ-15 מ' ממערב לפתח, נמשכת לצפון מחילה נמוכה (B) הנחסמת לאחר כ-6 מ' על ידי מדרגה גבוהה, מעליה נמשכת המחילה כשהיא צרה למעבר. בסמוך לפתח מחילה B' באזור מואר למחצה, מוצמדים לקירות המערה מספר קיני בוץ של צרעה בנאית וקן בוץ יחיד של סיס הרפתות. בכל אזור הפתח אך גם בחלקי המערה הפנימיים ביותר ישנם ביצי יונת סלעים שכל הנראה קיננה במערה בעבר.

כ-40 מ' ממערב לפתח מתפצלת מחילה A לצמד מחילות מקבילות המתחברות בשנית לאחר כ-5 מ'. המחילה הצפונית חסומה על ידי אבנים מלוכדות בקרקע כהה כך שהמעבר במערה אפשרי דרך המחילה הדרומית בלבד. לאחר חיבור צמד המחילות מתרחבת מעט המחילה הראשית ויורדת במדרגה נמוכה, תחתיה נמשכת מחילה צרה ומעוגלת. מחילות נוספות מופיעות בצידי המחילה הראשית ומסתימות לאחר מטרים אחדים, אם באופן טבעי ואם בחסימת אבנים וקרקע. כ-3 מ' לאחר המדרגה מתחברת המחילה הראשית לחדר גדול (C), מידותיו 6X4 מ' וגובהו 4.5 מ'. בתקרת החדר פעורות כיפות המסה רחבות בהם מצטופפים מאות עטלפי חרקים מהסוג יזנוב (באוקטובר 2011 נצפו במערה כ-200 פרטים). קרקעית החדר אופקית ומכוסה אבנים רבות בניהם פזורים שברי קרקמיקה רבים (ככל הנראה מתקופת הברונזה – אורי דוידוביץ' זיהוי מצילום). נראה כי במקום נעשתה חפירות שוד שחדרה גם אל המחילות הקצרות המתפצלות מחלל החדר והמחילה הראשית. בצידו המערבי של החדר, כ-2 מ' מעל קרקעיתו, נמשכת מחילת המערה מערבה כשהיא הולכת ומצרה (D). קרקעית המחילה אופקית ומכוסה עפר תחוח בו מעורבים מעט שברי כל חרס ועצמות. פרופיל המחילה מעוגל ובתקרתה פעורות כיפות המסה רדודות. מחילות צרות וקצרות נמשכות לאורך מרחק קצר במקביל למחילה הראשית, המסתימת לאחר כ-50 מ' כשהופכת צרה למעבר.

 

 

הערות:

  • ניתן להגיע אל פתח המערה בטיפוס תלול מאפיק הנחל.

  • במערה קיימת נוכחות של קרציית המערות.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

שם המערה: מערת ואדי קלט

נ.צ: 1812/1377

מיקום: ואדי קלט

גובה: 189 מ' מעל פני הים

bottom of page