top of page
פתח המערה במבט מבפנים

פתח המערה במבט מבפנים

צילום: עמוס פרומקין

סלע הצלבים - על שמו נקראת המערה

סלע הצלבים - על שמו נקראת המערה

צילום: עמוס פרומקין

פתח המערה - מבט מבחוץ

פתח המערה - מבט מבחוץ

צילום: עמוס פרומקין

כללי:

מערת אולם כ 15X8 מ', גובה כ-3 מ'. בקרקעית סדימנט כהה עשיר בגללים שרופים בעובי מטר לפחות. דפנות מוחלקות וחתך רוחב אליפטי: המערה נראית פריאטית/היפוגנית. פתח רחב 10 מ', גובה 3. קירות דלילים בנויים בפתח לגובה 1 מ'. פטינה של פיח ושרידי מדורות בתקרה. שימשה כמערת רועים.

טרסה אחת מעליה וממערב לה, נ"צ 223999/615881 חצי חדר חצוב בסלע ובדופנו חקוקים צלבים גדולים.  לידו גרם מדרגות תלולות חצוב בסלע ומתגבר על מצוק שמעל למערה.

בסביבת המערה מתקנים שונים, כנראה קשורים לנזירות: בור מים, ספלול עמוק.

 

נכתב על ידי: עמוס פרומקין

 שם המערה: מערת מנזר הצלבים

אזור: גדה צפונית של נחל תקוע עליון, לרגלי נוקדים

נ.צ: 224029/615874 (ישראל חדשה)

bottom of page