top of page

סקר נחל הבשור

חללים קרסטיים בנחל הבשור

נחל בשור

מערה קטנה המורכבת בעיקרה ממחילה אופקית בודדת. אורכה הכולל של המערה 30 מ' ועומקה מגיע ל-6.5 מ'. בשונה מיתר המערות המוכרות באזור, מערה זו נוצרה בסלע דולומיט של תצורת תמר ולא בגיר של תצורת שבטה. 

נחל בשור

מערה קטנה המורכבת בעיקרה ממסדרון מוארך ומספר מחילות משנה. אורכה הכולל של המערה עומד על 35 מ' ועומקה המרבי מגיע ל-6 מ'. כיפות המסה וסימני המסה מעוגלים מעידים כי המערה נוצרה מתחת למי התהום, באקוויפר הכלוא של תצורת שבטה.

הדייקה של הבשור

מערה קטנה המורכבת בעיקרה ממחילה דו מפלסית קצרה. המערה נתגלתה על ידי מיקה אולמן, במהלך סקר חללים חלקי שנעשה במקום על ידי צוות המלח"ם

מערת אוצר

הדייקה של נחל הבשור

מערה קטנה המורכבת בעיקרה מאולם מפותח וממחילה צדדית. אורכה הכולל של המערה עומד על 41 מ' ועומקה המרבי מגיע ל-12 מ'. סימני המסה מעוגלים מעידים כי המערה נוצרה מתחת למי התהום באקוויפר הכלוא של תצורת שבטה. תהליכים מאוחרים ליצירת המערה כוללים השקעת משקעי גבס ומלח וכן הצטברות משמעותית של סדימנטים רבים.

Please reload

bottom of page