top of page
פתח מערת חצובה - מבט מבפנים

פתח מערת חצובה - מבט מבפנים

צילום: בועז לנגפורד

קן יונת סלעים

קן יונת סלעים

צילום: בועז לנגפורד

משקעים בתקרת המערה

משקעים בתקרת המערה

צילום: בועז לנגפורד

כללי:

מערת חצובה הינה מערה קטנה המורכבת בעיקרה ממחילה אופקית בודדת. אורכה הכולל של המערה 30 מ' ועומקה מגיע ל-6.5 מ'. בשונה מיתר המערות המוכרות באזור, מערה זו נוצרה בסלע דולומיט של תצורת תמר ולא בגיר של תצורת שבטה. 

מידע אודות המערה נמסר על ידי מריק ריבר בחודש מרץ 2018. כחודש לאחר הדיווח המקום נבדק ומופה על ידי צוות המלח"ם (שמש יערן, מיקה אולמן, יובל סובוליב, יותם זיסו, בועז לנגפורד).

תאור המערה:

פתח המערה פעור בראש גדתו הדרומית של ערוץ מקומי הנשפך לנחל הבשור. פתח המערה מורכב מבור אלפטי רחב היורד לעומק ~2 מ' ומתחבר אל חלקה הצפוני של מחילת המערה. המחילה התפתחה על ציר אזימוט 150 כאשר חלקה המרכזי נמשך מהפתח לדרום-מזרח ורק סעיף קצר ותלול נמשך לצפון.

קרקעית המחילה אופקית ומכוסה עפר תחוח וחצץ רב. התקרה והקירות מעוגלים ומורכבים מסלע בלוי וחצצי הנחצה על ידי כיפות המסה גבוהות. הכיפות מצופות בכיסוי דק של גבס מסיבי עם קצת הלקטיטים קוצניים. קצה המחילה חסום במילוי המורכב מסדימנט בהיר בו מעורבים סלעים גדולים וחצצים רבים. על גבי חלק מהסלעים ישנו ציפוי גבס.

כלל מרחב המחילה נחפר באינטנסיביות, ככל הנראה על ידי מחפשי אוצרות. בזמן הביקור במערה נמצאו בה כלי עבודה רבים וציוד חפירה רב, כמו גם מאוור ומפזר חום.

הימצאותם של אלו מאפשר אולי שהמערה נחפרה על מנת לשמש כמקום מחבוא לייבוש מריחואנה (חממת מריחואנה נמצאה לא רחוק מהמערה).

ניתן להתרשם מאופי הסדימנט המקורי שהורבד במערה טרם חפירתה, על ידי שריד מוגבל שנותר בסמוך לפתח. נראה כי המחילה היתה במקור מכוסה עד גובה שני-שליש מגובהה הנוכחי. מילוי המערה מורכב מסדימנט בהיר עם תכולת חצצים רבה וכן שבלולים רבים המופיעים בחלקו העליון. 

כתב: בועז לנגפורד

שם המערה: מערת חצובה 

מיקום: נחל הבשור

 נ.צ: 124113/037199

רום: 443+

bottom of page