top of page
מיקום פתח המערה במצק גדת הנחל

מיקום פתח המערה במצק גדת הנחל

צילום: בועז לנגפורד

מערת מצד זוהר פתח

מערת מצד זוהר פתח

צילום: בועז לנגפורד

מערת מצד זוהר מחילה

מערת מצד זוהר מחילה

צילום: בועז לנגפורד

פתח המערה

פתח המערה

צילום: בועז לנגפורד

כללי:

מערת מצד זוהר הינה מערה בינונית (אורכה הכולל 33 מ') המורכבת ממחילה יחידה בסלע חוואר של תצורת הלשון. המחילה נוצרה על ידי סחיפה מכנית של החומר לאורך מישורי סידוק בסלע (piping). מערכת הסידוק כוללת סט כפול של סדקים: מערכת I בכיוון כללי 120-300 ומערכת II בכיוון כללי 0-180. מישורי הסידוק נראים היטב בקירות ותקרת המערה, ללא סימני תנועה והעתקה. 

דיווח אודות המערה נמסר על ידי רונן קלימי ובעקבותיו נסקר המקום על ידי צוות המלח"ם (בועז לנגפורד ואפרים כהן).

 

תיאור המערה:

למערת מצד זוהר צמד פתחים הבולטים למרחוק כחלונות כהים במצוק הלבן. הפתחים פעורים בחלקו התחתון של מצוק החוואר מדרום לאתר מצד זוהר, כ-4-5 מ' מעל לסלעי חבורת יהודה. לפתחים צורה כללית מלבנית והם מהווים את נקודת המוצא לערוץ שזרם בעבר במחילת המערה. קריסות רבות והצטברות של גללי שפנים בעובי ~20 ס"מ מאפשרים להתרשם שהערוץ אינו פעיל כיום. מוצאו המקורי של הערוץ היה דרך הפתח המזרחי – פתח II. בליית המצוק ופתיחת הפתח המערבי (פתח I) הובילה לשביית מעלה הערוץ ולנטישת המקטע המזרחי של המערה. מקטע זה מורכב ממחילה קצרה ומפותלת שלא עברה הרחבה או קריסות, כמו יתר חלקי המערה, מה שמאפשר להתרשם מאופיו של החלל כערוץ מפותל. מרחב הפתח המערבי מואר למחצה וקל לגישה, כך שהוא הפך לחלל מועדף לפעילות מבקרים ובעלי חיים המשתכנים במערה. בקירות ישנם כתמי שומן ושתן עטלפים, קן בוץ של סיס וכן קיני בוץ של צרעה בנאית. כתובות בערבית ובעברית שנחקקו בתקרה ובקירות מעידים על ביקורים מעטים לאורך עשרות השנים האחרונות, כאשר הכתובת הקדומה ביותר שייכת לאריה קרין שביקר במקום ב-6 בינואר 1966. 

בצידו הדרומי של מרחב הפתח ישנו מעבר נוח המוביל לחדר רחב המכוסה בסלעי מפולת. מקור הסלעים בהתמוטטות התקרה, כשבמקום נוצרה כיפת התמוטטות רחבה בה נחשפת יחידה אלוביאלית של חלוקים קרבונטים וחולות. נראה כי הקריסה המקומית נוצרה עקב מפגש בין שתי מערכות הסידוק שלאורכן התפתח החלל. את מערכת הסידוק I ניתן לראות בדופן הצפון-מזרחית של החלל והמערכת הניצבת היא זו שלאורכה התפתח החלל העיקרי. 

מסדרון רחב וגבוה מוביל מכיפת ההתמוטטות ודרומה, עד חיבורו לכיפת התמוטטות נוספת, גם היא בנקודת מפגש סדקים. כיפה זו גבוהה יותר מקודמתה וערימת המפולת שתחתיתה משמעותית יותר. בנקודה זו פונה החלל בחדות ועובר להתפתח לאורך מערכת סידוק I. מעבר צר ונמוך מאפשר להתקדם מספר מטרים למזרח תוך התקדמות בזחילה קשה. תקרת אזור זה מורכבת משכבת חוואר רציפה, עם "ציפוי" דק של שכבת גבס. הקרקעית מכוסה בשכבה עבה של גללי שפני סלע בהם משתכנים מספר פרוקי רגלים: מין אחד של שחרורית ושני מיני עכבישים.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 שם המערה: מערת מצד זוהר 

 נ.צ: 182950/062061

 רום: 274- מ'

bottom of page