top of page
מחילה פנימית בין פתחיה הרבים של המערה

מחילה פנימית בין פתחיה הרבים של המערה

צילום: בועז לנגפורד

פתח צופה אל הנוף

פתח צופה אל הנוף

צילום: בועז לנגפורד

צנפות בפתח המערה

צנפות בפתח המערה

צילום: בועז לנגפורד

יזנובים

יזנובים

צילום: בועז לנגפורד

צילום: בועז לנגפורד

כללי:

מערת זנב הינה מערה בינונית המורכבת מרשת מחילות שהתפתחו בסלע דולומיט של תצורת וורדים. חללי המערה פרושים במפלס יחיד ונמשכים לאורך מצוק מקומי בחלקה העליון של גדתו הדרומית של נחל קנה.

למערה מספר פתחים שנחשפו עקב התחתרות הנחל ו"חיתוך" רשת המחילות. התפרקות המצוק והתפתחות סדקי מתיחה בחלקו האחורי גורמים להמשך "חיתוך" המערה ולבליית החלל. 

המערה התגלתה על ידי אסף שביט וסרגיי שפיצין בקיץ 2015 במהלך עבודתם המקיפה באיתור מערות באגן נחל קנה. מיפוי המערה בוצע בהובלת סרגיי שפיצין במהלך סתיו אותה השנה.

 

תיאור החלל:

למערה שמונה פתחים הפעורים כחלונות לרוחב קו מצוק מקומי בגדתו הדרומית של נחל קנה - ממול לפתחה הבולט של מע'ר כחן. איתור המערה אפשרי בקלות עקב קו מתח גבוה העובר מעל המצוק.

פתחה הצפוני של המערה מהווה נקודה נוחה לכניסה, על אף חסימתו החלקית על ידי סלע גדול. הפתח נמצא בצל המצוק, סמוך לקשת סלע שבעבר ודאי היתה חלק מחלל המערה. הפתח מוביל אל רשת מחילות דו ממדית הנמשכת לאורך סדקים בולטים. חלק מהסדקים כמעט ופתוחים, ככל הנראה עקב משטר המאמצים הסמוך למצוק שבו המאמץ הראשי הנמוך ביותר הוא בכיוון ניצב לפני המצוק.

קרקעית המחילות מכוסה בכיסוי דק של סדימנט יבש וכהה, בו מעורב גוואנו. אוכלוסייה של כ-20 עטלפי חרקים מהמין יזנוב קטן נצפתה באזור זה של המערה וביחוד בראשי הסדקים. פרט יחיד של עטלף חרקים ממין אחר (פרספון או פרסף קטן) נצפה בצידה הדרומי של המערה. האזור הדרומי מתאפיין בחללים רחבים ומוארים למחצה הנראים כמרפסות פתוחות אל פני המצוק. רועי הצאן מנצלים את המרפסות הנוחות כמקום מנוחה מועדף.

חרסים בלויים פזורים בכל חלקי החלל, מרביתם שברי גוף אך נראתה גם שפה יחידה. הדבר מצטרף לממצא ארכיאולוגי נוסף של ספלולים החצובים במשטח הסלע שבראש המצוק מעל למערה. בנוסף לחרסים פזורים בחלל גם עצמות בעלי חיים רבות, בהן: שיני עז, שלד של יונק קטן, שיני טורף קטן (יתכן שועל). עוד נראו גללי שפני סלע. בחלקה הדרומי של המערה נמצאו צנפות גדולות של אוח עיטי ולצידם לשלשת לבנה על מדף סלע. בחלקי המערה השונים נמצאו פרוקי רגלים הכוללים: עכבישים רבים (בעיקר רעדנים), רבי רגל זעירים וקרציות בקר. חסרי חוליות שנמצאו במערה כוללים כונכיות שבלולים גדולות, ככל הנראה של הסוג קדמום. 

נכתב על ידי: בועז לנגפורד ואסף שביט

 שם המערה: מערת זנב

אזור: מערב השומרון (נחל קנה)

נ.צ: 164100/173192

רום: 330+ מ'

bottom of page