top of page
פתח מערת ספינה - מבט מבפנים

פתח מערת ספינה - מבט מבפנים

צילום: בועז לנגפורד

חלל המערה

חלל המערה

צילום: בועז לנגפורד

נטיפים בחלקה הפנימיש ל המערה

נטיפים בחלקה הפנימיש ל המערה

צילום: בועז לנגפורד

תיאור המערה:

מערת ספינה הינה מערה היפוגנית בינונית המורכבת מצמד אולמות ומספר מחילות במבנה דמוי רשת. אורכה הכולל של המערה מגיע ל-45 מ' ועומקה המירבי 2.5 מ'.

למערה שלושה פתחים הפעורים בראש מדרגת סלע מקומית במצוק גדתו הצפוני של נחל ספונים, כ-6 מ' מעל האפיק. המסלע הוא דולומיט גירי משוכב של בסיס תצורת בינה (פרט מוחרקה) מגיל טורון. בחלל B השכבות נוטות בשיעור של ~25 מעלות לכיוון מערב, בעוד בחלל A נטייתן מתונה יותר. 

צמד הפתחים המערביים בעלי מתאר קמור עד אליפטי והם מובילים לחלל אופקי מוארך ומואר למחצה (חלל A). במרכזו סלע מפולת גדול המפר את המבנה ויוצר כעין שתי מחילות המקיפות אותו משני צידיו. פני סלע המפולת משופעים למערב ועל גביו התפתחו משקעי מערות הכוללים עמוד רחב ומעט אלמוגים. נטיפים אחדים ואוזני פיל זעירות מופיעים גם בתקרת החלל, ביחוד בצידו המזרחי. מעברים צרים מחברים בין צידו המזרחי של החלל לבין חלל B הנמצא ממזרח.

 

הכניסה אל חלל B אפשרית דרך הפתח המזרחי שגם לו מתאר קמור. החלל אופקי, רחב ונוח לשהות. הקרקעית מכוסה קרקע תחוחה ומעט לחה, בה מעורב חומר אורגני שמקורו בעיקר בגללי שפנים. בתקרה והקירות שקעי המסה מעוגלים, אשר יחד עם המבנה הכללי של החלל, מעידים על מקורה ההיפוגני של המערה. בצד המערבי התפתחו מחילות אחדות היוצרות מורכבות מקומית בחלל. מחילות מפותחות יותר התפתחו ממערב לחלל B ובמקביל אליו, תוך יצירת מבנה דמוי רשת. חלקם הצפוני של המחילות (D) נמשך בשני מפלסים בהם המחילות צרות, מעוגלות ובעלי הצטברות קרקע מעטה. צידם הדרומי של המחילות (C) רחב יותר ובעל הצטברות קרקע משמעותית. קוצי דורבן, שריטות וחפירות, מעידים כי אזור זה מועדף על דורבנים המבקרים במקום. בהתאם לכך ריכוז קרציית המערות באזור זה הוא הגבוה ביותר במערה. 

 

 

הערות:

במערה נראו סימנים לפעילות שפני סלע ודורבנים, זאת בנוסף לפרוקי רגלים שנצפו בכל חלקיה. אלו כוללים עכבישים מעטים, טחביות וקרציות (בקר ומערות). באזור D נמצאה שן של אוכל עשב, אולי שריד לפעילות צבועים ישנה. כנכויות שבלולים רבות מעורבות בסדימנט המורבד בקרקעית החללים B,C,D.

בתקרת חלקם הפנימי של הפתחים ישנם שרידים למספר קיני בוץ ישנים. 

סימנים לפעילות אנושית כוללים שבר שפה זעיר של כלי חרס (בסמוך לפתח המערבי – פתח III) וכן קיר אבני שדה שנבנה בתחתית הפתח המרכזי (פתח II). 

 

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 

 שם המערה: מערת ספינה 

מיקום: הר הכרמל, נחל ספונים

נ.צ: 148225/238051

רום: +120 מ'

ספינה.jpg
bottom of page