top of page

החרמון הגבוה לאחר שלגים ראשונים. צילום: ולדמיר בוסלוב.

הקדמה :

 

הר החרמון הוא שטח בעל אופי אלפיני שגובהו המירבי בתחומי מדינת ישראל מגיע ל-2236 מטרים מעל פני הים. בתא השטח של הר החרמון חוברים יחדיו סלעי גיר קשה, כמות משקעים גבוהה וגובה רב מעל פני הים. תנאים אלו יוצרים אפשרות ברורה להיווצרות מערות קרסטיות מגוונות.

מאז הסתיים סקר הר חרמון הראשון בשנת 1990, התרבו הקשיים לחזור אליו מסיבות ביטחוניות. הרצון העז להגיע למרומי החרמון היה מעין חלום לכל שוחר מערות, שלא ניתן היה להגשימו. ההזדמנות להגיע אל ההר לטובת חקר מערותיו, הודות לרצון הטוב של חטיבת חרמון ומחוז צפון של רשה"ט, שהתגלגלה לידינו, הובילה לחיבור זה. סקר הר חרמון הוא פרי עבודתם של קבוצה קטנה של שוחרי מערות ארץ ישראל והוא נעשה באופן בו לעבודת השדה נשמרה הבמה המרכזית.

 

 

רקע לסקר:

 

סקר זה התבצע על ידי צוות המרכז למידע ולחקר מערות (המלח"ם) בעזרת מתנדבים נוספים, בריכוזו של ולדימיר בוסלוב, והתנהל ברציפות בין התאריכים 6.8.08 ועד ל 11.12.08.

במהלך הסקר נסקר שטח נרחב בהר החרמון במטרה לאתר ולסמן תופעות קרסט בולטות.

במהלך הסקר נמצאו ונסקרו מעל 150 דולינות, מערות, פירים ובורות קרסטיים וכן נבדק מחדש חלק הארי של תופעות הקרסט מסקר חרמון שבוצע על ידי המלח"ם בסוף שנות השמונים. סקר זה פורסם בכתב העת נקרות צורים (נקרות צורים, 16, ניסן תש"ן, אפריל 1990). סך כל תופעות הקרסט שתוארו בחוברת זו עומד על כ-190 תופעות קרסטיות מסוגים שונים שהתגלו בשטח קמר החרמון.

החללים הקרסטיים שנמצאו בסקר החדש, מופו וכן נעשו תיקונים שנדרשו בתוכניות מן הסקר הקודם.

נראה כי בתא השטח שממערב לנחל שיאון ישנו פוטנציאל גבוה לגילוי אתרי קרסט נוספים. מסיבות בטחוניות לא התאפשרה סריקתו המלאה של תא השטח הנ"ל והא נסרק על ידנו באופן חלקי ומצומצם בלבד.

 

שיטת העבודה בה התגלו תופעות הקרסט הייתה:

סריקה רגלית של מקומות בעלי פוטנציאל להימצאות חללים קרסטיים בשטח ההר (דולינות, מצוקים וכד'), איתור התופעות, ותיעודן (בדיווח ומיפוי). במהלך הסקר התגלו סוגים שונים של חללים תת-קרקעיים: דולינות, בולענים, פירים, בורות קרסטיים וקמינים.

 

 

 

מפת אזור הסקר (המפות על סמך נקרות צורים,16, תש"ן):

שמות המקומות המודגשים בקו תחתון הן תופעות הקרסט החדשות שהתגלו בסקר זה.

השמות שאינם מודגשים בקו תחתון הינן תופעות הקרסט מסקר מערות הר חרמון הראשון (נקרות צורים,16, תש"ן).

bottom of page