top of page
עמוד מלח במחילת מערת מרפסת

עמוד מלח במחילת מערת מרפסת

צילום: בועז לנגפורד

פרח מלח במחילה במפלס עליון

פרח מלח במחילה במפלס עליון

צילום: בועז לנגפורד

נטיפי קש שבורים ושלד של יזנוב

נטיפי קש שבורים ושלד של יזנוב

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

מערת מרפסת הינה מערה בינונית (אורכה הכולל כ-300 מ') הבנויה מערוץ זרימה מרכזי וממספר ערוצים נטושים.

פתח הכניסה למערה נמצא בצידו המזרחי של תא שטח אופקי ופתוח. צורת הפתח משולשת וממנו נמשכת דרומה, לאורך כ-50 מ', מחילה אופקית שהתפתחה בסלע חיפוי. בקצה המחילה ישנה מדרגה נמוכה במהלכה נפגשת המערה בסלע מלח ובמקום ישנו פיר אנכי רחב שעומקו כ-35 מ'. בנקודות שונות לאורך הפיר ישנם פתחים המובילים למספר מחילות.

פתח I: פתח זה פעור בצידו הצפוני של מרכז הפיר ומוביל למחילה הנמשכת לצפון מערב, ולאחר כ-4 מ' פונה מערבה ונמשכת כמחילה ישרה צרה וגבוהה עוד כ-20 מ'. בקצה מקטע זה פונה המחילה לדרום ומשם הולכת ומצרה. באזור פתח המחילה ישנם פרחי מלח ענקיים.

פתח II: פתח זה פעור בצידו הדרום-מערבי של הפיר, כ-6 מ' מעל לפתח III. פתח זה מוביל למחילה מפותלת שאורכה כ-25 מ' ובסופה היא מתחברת למחילה המרכזית.

פתח III: פתח זה פעור בצידו הדרום-מערבי של הפיר כ-10 מ' מעל לקרקעיתו. בקדמת הפתח ישנה מעין מרפסת סלע רחבה - על שמה נקראת המערה. ממרפסת הסלע נמשכת מחילה רחבה וגובהה לכיוון כללי דרום-מערב. לאחר כ-25 מ' מתחברת המחילה לפיר נוסף, דרכו אין קשר עין עם פני השטח. בצידו המזרחי של פיר זה, כ-6 מ' מעל קרקעית המחילה, ישנו פתח רחב המוביל אל חדר זעיר (6X3 מ') אשר בו נפוצים משקעי מערות לבנים. בקרקעית הפיר נמשך אפיק הזרימה דרומה ומתרחב מאד. גובה המחילה בהתרחבות זו אינו עולה על מטר בודד. 

המחילה העיקרית נמשכת לדרום-מערב כמחילה רחבה וגבוהה כשעל גבי קרקעיתה פזורים סלעי התמוטטות רבים. לאחר כ-20 מ' נחסמת המחילה על ידי ריכוז משקעי מערות (זקיפים ונטיפים) ומעט לאחריהם מגיעה המחילה לסופה.

 

הערות:

  • מפתח המערה ועד לפיר הראשון ניתן לעבור ללא חבל. את הפיר הראשון ניתן לעבור בגלישה בלבד - עיגונים: ניתן להקיף מעין בליטת סלע הבנויה מסלע חיפוי ומצוי מעל לפתח הארובה.

  • על מנת להגיע אל שני הפתחים שבמרכז הארובה (פתח I ופתח II) יש צורך להתנדנד בעזרת חבל הגלישה.

  • המעבר לאורך המחילה המרכזית של המערה מתבצע לרוב בהליכה זקופה.

  • הביקור במערה דורש הצטיידות חבל באורך 35 מ' לירידה בארובה וכן חבל/ רצועה באורך 10 מ' לעיגון לפני הירידה לארובה.

 

 

כתב: בועז לנגפורד

 

 

שם המערה: מערת מרפסת

נ.צ: 18747/05459

מיקום: צידו המזרחי של מרכז הר סדום 

bottom of page