top of page
פתח הסדק

פתח הסדק

צילום: בועז לנגפורד

נטיפים המדפנים את קירות הסדק

נטיפים המדפנים את קירות הסדק

צילום: בועז לנגפורד

ינון שבטיאל בוחן את חלל הסדק

ינון שבטיאל בוחן את חלל הסדק

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

 

בצידה הדרומי של שכונת רמת אלון שבעיר כרמיאל, במדרגת סלע חצובה ברחוב חטיבת הראל,  ישנו סדק קרסטי מאורך שנתגלה במהלך הכשרת השטח לבניה.

 

הסדק נוצר בתהליכי המסה קרסטים שפעלו בסלע גיר מגיל טורון (תצורת בינה, פרט עליון).

על פי כיפות ההמסה הפעורות בתקרת הסדק ניתן להסיק כי החלל נוצר בתווך הפראטי כחלל היפוגני (דהינו כי חלל הסדק נוצר בגוף הסלע מתחת למפלס מי התהום).

לאחר ירידת מפלס מי התהום ומעבר החלל לתחום המאוורר (הודוסי) החלו בו תהליכי השקעת הספלאוטמים (משקעי מערות) הרבים המופיעים בו. דגמי משקעי מערות שנצפו בחלל הם: נטיפים, זקיפים, משקעי בריכות, משטחי זרימה, אלמוגי מערות, אוזני פיל, נטיפי קש ועמודים. משקעי המערות מופיעים בכל חלל הסדק אך בעיקר בצידו המזרחי, שם חסום מרחב החלל על ידי "יער" עמודים רבים.

 

משקעי המערות אינם מפותחים בגודלם לעומת אתרים אחרים באזור, תוצאה של מידותיו המצומצמות של החלל בו התפתחו. בחלל הסדק ובעיקר בצידו המערבי ישנה הרבדה של אדמת טרה רוסה כהה המאפיינת את פני השטח שבסביבת הסדק.

יתכן כי חדירת הקרקע אל חלל הסדק אירעה דרך סדקים שחיברו בין חלל הסדק לבין פני השטח הסמוכים לו.

ֿ

הסדק בנוי כחלל מאורך (מידותיו כ-7X2.5 מ' וגובהו המקסימאלי 0.9 מ') הנמשך בעיקר על ציר צפון מזרח – דרום מערב כשהוא נטוי על ציר זה בשיפוע כ-8 מעלות.

מרכז הסדק נראה כחלל אופקי נמוך בו יורדים מעט ספלאוטמים (אוזני פיל) המכוסים באדמת טרה רוסה כהה. צידו המזרחי של הסדק נראה כחלל נמוך החסום, כמעט לחלוטין, על ידי משקעי מערות רבים. בצידו הפנימי (המזרחי ביותר) של מזרח הסדק ישנו קטע אופקי קטן המכוסה משקעי בריכות ומשטחי זרימה (S.F) אופקיים.

 

אופן השקעת משקעי המערות מלמד כי נקודה זו היא קצה אזור זה של החלל. מערב הסדק מורכב מחלל מעוגל המופרד ממרכז הסדק על יד היצרות קירות החלל.

אזור זה הוא החשוך ביותר בסדק ובו שוררים תנאי מזג אוויר יציבים יותר מבחינת לחות וטמפרטורה. קרקעית אזור זה מכוסה אדמת טרה רוסה כהה, תקרתו חשופה ובלוטת בה כיפת המסה קונית. בצידו הדרומי של אזור זה ישנו פתח זעיר דרכו חודר אור מועט אל החלל.

גבולות החלל באזור זה נבדקו היטב ונראה כי לא קיימים המשכים המוליכים לסקטורים נוספים. יציבות האוויר ומבנה המערה מלמדים גם הם כי מדובר על קצה החלל באזור זה.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 

שם המערה: סדק קרסטי כרמיאל

מיקום: כרמיאל

 

bottom of page