top of page
מיקום הבולען

מיקום הבולען

צילום: שמוליק אבידן

תאור המערה: בולען זה נמצא בסקר חרמון 1990 ופרטיו מופיעים בחוברת נקרות צורים מס' 16:

"דולינה 25 היא דולינת התמוטטות שהתפתחה צמוד למדרון בגיר דולומיטי (מורפולוגיה אופיינית לסלע זה). בולט לעין קו הגבל בין הגיר האפור לגיר הדולומיטי. בתחתית הדולינה בולען שלא ניתן לעבור דרכו, אך אבן המשיכה ונפלה בתוכו מטרים אחדים. סמוך לדולינה נמצאו סלעי גיר אפור כהה – עדות למחדר מגמאתי העובר בסביבה".

 

במהלך הסקר החדש הצלחנו לרדת במורד הבולען כ-3 מ' בשיפוע של 45 מעלות. תחתית הבולען סתומה במפולת סלעים ומתוכם לא יוצאת רוח.

עומקו של הבולען כ-3.5 מ' ורוחבו 1X0.7 מ'.

נכתב על ידי: ולדמיר בוסלוב

 

מערה: בולען בדולינה 25

נ.צ: 224770/303147

גובה: 2077 מ' מעל לפני הים

מיקום: דולינה 25, מצפון לנ.ג. 2121

 

bottom of page