top of page
מיקום פתח הבור

מיקום פתח הבור

צילום: בועז לנגפורד

גלישה אל קרקעית הבור

גלישה אל קרקעית הבור

צילום: בועז לנגפורד

גולגולת שפן סלע

גולגולת שפן סלע

צילום: בועז לנגפורד

כללי:

בור עקיבא הינו בור אנכי קרסטי המורכב מחלל אנכי בודד. החלל מגיע לעומק מירבי של 16 מ' ולאורך כולל של 22 מ'. מיקום הבור נמסר למלח"ם על ידי אהרון טבגר במהלך קיץ 2017. בחודש ספטמבר אותה השנה האתר נסקר ומופה על ידי צוות המלח"ם (ולדמיר בוסלוב, יורי ליסוביץ' ובועז לנגפורד).

 

חלל הבור נוצר בסלעי דולומיט וגיר המשתייכות לתצורת עמינדב מגיל קנומן. חתך הסלע מכיל חילופי שכבות קשות ורכות בעובי משתנה בין 5 ל-50 ס"מ. השכבות מודגשות על ידי המסה מועדפת בגבולות שכבה ומציגות נטיה קלה עד תת אופקית. הבור מורכב מחללים מעוגלים שככל הנראה נוצרו במהלך עליה של מים היפוגניים. עליית המים יצרה ארובה אנכית המורכבת ממספר חדרים הנמצאים זה מעל זה, אך בהסטה קלה ביחס לחלל השכן. קירות החלל בלויים ומכוסים בחלקם במשקעי מערות הבלויים גם הם. כלל הדפנות מכוסים בוץ כהה שככל הנראה נסחף למקום עם נגר עילי המתנקז אל החלל במהלך אירועי גשם. Box Work מופיע בנקודות אחדות בדפנות החלל, כמו למשל בדופן דרום של מרכז הבור וכן בצידו הצפוני של החלל התחתון. 

משקעי המערות בחלל הבור כוללים נטפים אחדים וכן אוזני פיל ומשטחי זרימה. האחרונים מגיעים לעובי של כ-30 ס"מ, כפי שנראה בחתך שבור בקרקעית הבור. כלל משקעי המערות יבשים ובלויים.

 

תיאור החלל:

פתח הבור פעור בגדתו הצפונית של נחל נטוף, כ-200 מ' מדרום לכניסה ליישוב נעלה וכ-10 מ' מעל אפיק הנחל. מטרים אחדים מצפון לפתח גדל עץ חרוב גדול המהווה סימן בולט לאיתור המקום. מרחב הפתח חסום על ידי 3 סלעי מפולת בינוניים וניתן להשתחל בקלות בינם ובין דופן סלע האם. מתחת לחסימת הסלעים ישנו חלל אנכי בעל קרקעית משופעת שבצידה הדרומי ישנו מעבר אנכי רחב המוביל לחדר נוסף, דומה לזה הראשון. מעבר אנכי מחבר בין החדר הנוסף ובין החלל התחתון המהווה את קרקעית הבור. חלל הקרקעית מורכב משני חדרים אופקיים שבניהם מפריד מעבר צר ונמוך. החדר הצפוני אופקי ובו ישנם משקעי מערות אחדים (בעיקר נטיפים ואוזני פיל). החדר המרכזי אופקי גם הוא, קרקעיתו מכוסה בחלקה בחצצים שנפלו מהפתח, ובחלקה בחרסית שהובלה על ידי נגר המתנקז למקום. במקום נמצאו עצמות וגולגולת של שפן סלע אשר ככל הנראה מצא את מותו בנפילה אל הקרקעית.

בעלי חיים נוספים כוללים המוני פרטים של רב-רגל-שחור. אלו נמצאו מתים בקרקעית החדר האמצעי. עוד נראו מספר פרטים מצומצם של עכביש מהמין ששן חום (בסמוך לפתח) וכן גללי שפן סלע.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 

שם המערה: בור עקיבא 

מיקום: נחל נטוף

נ.צ: 156479/151827

גובה: +301

bottom of page