top of page
פתח המערה בקצה מדף סלע צר בגובה המצוק

פתח המערה בקצה מדף סלע צר בגובה המצוק

צילום: בועז לנגפורד

מחילה קרוסה בחלקה הפנימי של המערה

מחילה קרוסה בחלקה הפנימי של המערה

צילום: בועז לנגפורד

גלישה בחבלים אל המדף המוביל אל הפתח

גלישה בחבלים אל המדף המוביל אל הפתח

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

למערה פתח זעיר בעל צורה מלבנית שמידותיו 0.5X1 מ'. הפתח נפער כ-70 מ' מתחת לשפת המצוק שמדרום למפל הגבוה, בגובה כ-15 מ' מעל פתח מערת האימה וכ-40 מ' מצפון לו.

פתח המערה מוביל אל מסדרון רחב ונמוך הנמשך לדרום-מערב (חלל A). קרקעית המסדרון מכוסה כליל בסלעי מפולת בינוניים שהתנתקו מתקרת המערה לאורך מישור שיכוב הסלע בו התפתחה המערה. מישור ניתוק סלעי המפולת ניכר היטב בתקרה המורכבת משכבת סלע רציפה ומתונה בה פעורות כיפות המסה יחידות.

בקצה המסדרון ישנם שני מעברים נמוכים. אחד הפונה למערב ושני הפונה לדרום-מערב. צמד הפתחים מובילים אל חלל מאורך הנמשך למערב (חלל B). קרקעית החלל אופקית ומכוסה בהצטברות קרקע וחצץ רב. בתקרת החלל ניכרים סימני המסה מעוגלים היוצרים חוסר רציפות במתאר התקרה. פרופיל הרוחב הכללי של החלל מקומר ומידותיו המאפיינות 3.5X1 מ'. לכל אורכו מתפצלות מהחלל המרכזי מחילות אופקיות, צרות ובעלות פרופיל מעוגל, הנמשכות בניצב לציר החלל. בקצה המערבי מתחבר חלל B לצמד חללים (Ba + Bb) הנמשכים גם הם בניצב לחלל המרכזי. חלל Ba נראה כחדר מאורך הנמשך דרומה כשהוא הולך ומצר.

בקצהו הפנימי של חלל Ba ישנם ציפויים שקופים-לבנים המכסים את תקרתו וקירותיו. חלל Bb נמשך מצפון לחלל B ו-Ba ומופרד מהם על ידי מדרגה בתקרה ומספר סלעי מפולת. הדופן המערבי של החלל מורכבת מסלעי מפולת. בחלקו הפנימי של החלל, בינות לסלעי המפולת, ישנו מעבר רחב המוביל מערבה ומתחבר אל חלל גדול (C) שהינו חלק ממחילה אדירה המהווה את חלקה הפנימי של המערה. רוחב המחילה בנקודה זו מגיע ל-6.5 מ' וגובהה ל-1.2 מ'. קרקעיתה מכוסה סלעי מפולת ושפכי חצץ ותקרתה בנויה משכבות סלע אופקיות (דיפ +4.3 באזימוט 167) ומעט מתפוררות.

מדרום לחלל C פונה המחילה למערב ומתחברת לאולם מעוגל (חלל D - מידותיו 6X6 מ' וגובהו כ-1 מ'). קרקעית האולם מכוסה סלעי מפולת ומעט הצטברות קרקע וגוואנו הנטויים בירידה חריפה מזרחה לכיוון חלל C. תקרת האולם מורכבת מכיפת המסה רדודה בה נצפו כמה עשרות פרטים של עטלף חרקים מהמין יזנוב קטן (ינואר).

מצפון לחלל C נמשכת המחילה צפונה כשמרחב המחילה חסום כמעט לחלוטין על ידי בלוק סלע גדול (אזור E). מצפון לבלוק הסלע מתפצלת המחילה לצמד סעיפים קצרים. המשכה הישיר של המחילה המרכזית הוא הסעיף המזרחי (אזור G) הנמשך מבלוק הסלע וצפונה. קרקעית אזור זה אופקית ומכוסה קרקע כהה ומעט אבנים. תקרת האזור מקומרת ומכוסה כליל בפרחי מלח מפותחים. הסעיף המערבי (אזור H) מורכב ממחילה צרה ונמוכה הנמשכת מערבה ולאחר מרחק קצר פונה צפונה. רוב חלל המחילה קרוס וחסום על ידי גושי סלע גדולים.

 

הערות:

  • ניתן להגיע עד שרידי המחנה הרומי הבנוי בראש המצוק בו פעורה המערה ברכב 4X4. הירידה אל המערה דורשת עזרת חבל אותו ניתן לעגון סביב יתדות ברזל (בז"נטים) התקועים על שפת המצוק, מדרום לשרידי המחנה. חלקה העליון של הירידה מורכב ממדרון תלול המסתיים במצוק אנכי-מדורג. בתחתית המצוק, כ-60 מ' מתחת לנקודת העיגון, ישנה מדרגה בולטת בה נעוצים מספר יתדות ברזל נוספים. על גבי מדרגה זו ניתן להתקדם צפונה עד לפתח המערה, תוך שהמדרגה הופכת לשביל צר – תלוי על פי תהום.

  • בכל חלקי המערה נמצאו מעט שרידי בעלי חיים, כולם של פרטים צעירים. בין השרידים שנמצאו זוהו מספר פרטים של יעל/עז, גולגולת של בעל חיים ממשפחת הכלביים ופזורת עצמות שלא זוהו. שרידים אלו מעידים אולי על פעילות טורפים במערה. מיקומה הקשה לגישה של המערה מאפשר אולי להניח כי בעלי החיים הובאו למקום על ידי נמר.   

כתב: בועז לנגפורד

 

שם המערה: מערת אהרוני

נ.צ: 18159/09321

מיקום: נחל חבר

גובה: 180 מ' מעל פני הים

bottom of page